Zo werkt Filadelfia Zending

Hoe werkt Filadelfia Zending?

Filadelfia Zending is een facilitaire organisatie voor missionaire werkers en gemeenten, waarbij wij ons willen manifesteren als een “organisatie met de Bijbelse zendingsopdracht”. Werkers en gemeenten hoeven niet tot een specifiek kerkgenootschap te horen, maar moeten wel sympathiek staan tegenover de uitgangspunten uit onze beginselverklaring.
Filadelfia Zending kan hulp verlenen, ondersteunen en/of adviseren.
Wij rekruteren zelf geen werkers, maar ondersteunen missionaire werkers en gemeenten bij de uitvoering van hun missionaire taak. Deze ondersteuning heeft betrekking op missionaire werkers die namens of vanuit een gemeente met woord en daad werkzaam zijn in binnen- of buitenland.

Ondersteunen

De ondersteuning wordt als maatwerk toegepast op basis van afspraken met gemeenten en/of missionaire werkers. Dit kan geestelijk en moreel zijn (gebed, geestelijke zorg, belangstelling en meeleven) maar ook financieel in de vorm van benodigde kosten voor het levensonderhoud of voor projectmatige ondersteuning voor vervoermiddelen, gebouwen etc.
Daarbij is Filadelfia Zending ondersteunend en adviserend op alle mogelijke gebieden, zoals het bieden van een overlegplatform, het zorgen voor publiciteit, het verzorgen van verzekeringen en/of administratie enz.

Samenwerken

Om de betrokkenheid van gemeenten bij Filadelfia Zending te vergroten, wordt ernaar gestreefd dat een gemeente die met ons samenwerkt een “zendingsvertegenwoordiger” aanstelt als contactpersoon voor in- en externe promotie en communicatie. Van (kandidaat-) missionaire werkers verwachten wij dat zij zelf een achterban opbouwen. Dit kan een thuisfront- of achterbancomité zijn met een vriendenkring van sympathisanten en donateurs.
We geloven in het Bijbels principe uit Handelingen 13, dat zowel zij die uitgezonden worden als zij die uitzenden dezelfde roeping delen.

Onderzoeken

Filadelfia Zending ziet het als haar taak om de haalbaarheid van missionaire- of zendingsprojecten te helpen onderzoeken, randvoorwaarden te benoemen en te adviseren over de invulling van ontbrekende schakels.
Per gemeente en missionaire werker zal moeten worden bekeken, welke verantwoordelijkheden zij op zich neemt en op welke wijze de verdere relatie tussen gemeente, project en Filadelfia Zending wordt ingevuld.

Kosten

De werkzaamheden voor Filadelfia Zending worden in principe door onbetaalde bestuursleden en vrijwilligers gedaan. Hierdoor kunnen de overheadkosten laag gehouden worden. Voor deze kosten is Filadelfia Zending afhankelijk van giften met een ‘vrije bestemming’.
Verder wordt van alle ‘gerichte giften’ 4% besteed voor de overheadkosten.

Meer weten? Neem contact met ons op via ons contactformulier